Ring oss
.

1. Om bruksvilkårene

Disse bruksvilkårene regulerer vilkår for leverandører som integrerer seg mot Bacheloroppgave. Leverandøren får tilgang til Bacheloroppgave.coms kundeportal (kundeportalen) når bruksvilkår for leverandører er akseptert.
Før en leverandør kan integrere mot Bacheloroppgave skal bemyndiget representant for leverandøren akseptere disse vilkår.

2. Hvem kan benytte Bacheloroppgave

Alle leverandører som leverer tjenester som er utdanningsrelatert eller gir merverdi for personer eller virksomheter som er tilknyttet utdanningssektoren kan benytte Bacheloroppgave.
Leverandørens bruk av Bacheloroppgave.com skal til enhver tid være innenfor rammen av norsk lov.

3. Pålitelighet

Bacheloroppgave er designet for å være kritisk infrastruktur i utdanningssektoren. Alle komponenter har redundans og kan i stor grad oppdateres uten nedetid. Ulike komponenter har forskjellig tilgjengelighet tilpasset komponentens kritikalitet og bruk. Se Bacheloroppgave.com for nærmere beskrivelse av de ulike komponenter.

4. Vedlikehold

4.1 Kontinuerlig vedlikehold Mindre endringer som ikke forventes å skape driftsforstyrrelser eller utilgjengelighet gjøres fortløpende uten at dette varsles.
4.2 Planlagt vedlikehold – vedlikeholdsvindu Vedlikeholdsvindu er avtalt tid der tjenesten kan være utilgjengelig, og benyttes til vedlikehold av maskinvare, oppgraderinger, service med mer. Bacheloroppgave.coms vedlikeholdsvindu er natt til tirsdag.   Uninett skal så langt som mulig ikke benytte vedlikeholdsvinduet i kritiske perioder for leverandører og vertsorganisasjoner.
4.3 Varsling av planlagt vedlikehold Balleys group ltd skal minimum fem virkedager på forhånd varsle om bruk av vedlikeholdsvindu. Varsling skjer på e-post til leverandørens kontaktpersoner som registrert i kundeportalen og på Bacheloroppgave.com

5. Kontaktpunkt

5.1 Sluttbrukerstøtte Leverandøren skal selv yte førstelinjesupport for brukere av egen tjeneste i tilfelle påloggingsproblemer og andre problemer relatert til tjenesten. Leverandøren skal sørge for at alle som yter slik førstelinjesupport har fått tilstrekkelig opplæring i Bacheloroppgave.

6. Behandling av personopplysninger

6.1 Leverandørens plikter ved behandling av personopplysninger Tjenesteleverandører som tilbyr tjenester til vertsorganisasjoner (høyskoler, universiteter og skoleeiere) er pålagt å overholde visse plikter, slik disse er omtalt i personvernlovgivningen. Når tjenesteleverandøren tilbyr tjenester til vertsorganisasjoner via Bacheloroppgave.com, gjelder pliktene når vertsorganisasjoner er tjenesteleverandørenes kunder tjenestene behandler opplysninger om studenter/elever, lærere, forskere og andre ansatte Tjenesteleverandøren skal ha en egen avtale med vertsorganisasjonen hvor slike plikter i henhold til personvernlovgivningen er ivaretatt, herunder plikter som: å vurdere om informasjonssikkerheten i tjenesten er tilfredsstillende rette seg etter vertsorganisasjonens instrukser for behandling av opplysninger om sluttbrukerne kontrollere at vertsorganisasjonens instrukser følges opp i egen virksomhet Databehandlere skal følge de skriftlige og dokumenterte instrukser for forvaltning av personopplysninger i tjenesten som behandlingsansvarlig har bestemt skal gjelde, og som fremgår av databehandleravtalen.
6.2 Taushetsplikt Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.
Uninetts taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke mer omfattende enn det som følger av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) eller tilsvarende sektorspesifikk regulering.
Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som følger av lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Om mulig skal den annen part varsles før slik informasjon gis.
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.
Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.
Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Partene kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av avtalen, forutsatt at disse pålegges plikt til konfidensialitet tilsvarende dette.
Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.
Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører fem (5) år etter avtalens opphør, med mindre annet følger av lov eller forskrift.

Når du trenger den beste kvaliteten, god pris og superanonymitet for essayskrivingen